• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 590
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
1
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kullanılan metodolojileri kullanarak ağız ve diş sağlığının sağlanması ve finansmanı konusunda temel bilgi, farkındalık ve becerilerini geliştirmektir. Ayrıca, ders öğrencilerin halka yönelik araştırmaları planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin uygulamalı kısmı, halk araştırmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi yoluyla ilkokul öğrencilerinin velilerinin ağız ve diş sağlığı okuryazarlığını artırma konusunda öğrencilerin temel bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Halk ağız ve diş sağlığı çalışmalarının temel ilkeleri, ağız sağlığının göstergeleri, halk ağız sağlığının objektif ve subjektif değerlendirilmesi, epidemiyolojik çalışmalar, sağlık eğitimi, ağız sağlığının korunması ve geliştirilmesi, ağız sağlığı okuryazarlığı, ağız ve diş sağlığı geliştirme çalışmaları kamu düzeyi, kanıta dayalı diş hekimliği, etik, ağız sağlığı hizmetlerinin sunumu ve finansmanı, insan gücü, sağlık iletişimi, ağız sağlığı hizmetlerinden yararlanma, ağız sağlığında eşitsizlikler. Pratik kısım: Çocukların bilişsel ve motor gelişimlerini dikkate alarak okul ortamında çocukların ve ebeveynlerin ağız sağlığı okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalar; bu çalışmalardan yararlanma ve değerlendirme, bu çalışmalarda kullanılan eğitim materyallerinin hazırlanması, drama yöntemiyle sağlık eğitimi, bilimsel kanıtlardan yararlanılarak aile eğitim broşürü hazırlanması, sonuçların bilimsel rapor olarak paylaşılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Vaka sunumu 3. Problem çözme 4. Tartışma 5. Grup çalışmaları
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kurs öğrenme çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci;   1,2,3,4,5 1,2
Halk ağız ve diş sağlığı araştırmalarının temel ilkelerini, halk düzeyinde yapılan çalışmaları ve araştırma metodolojilerini tanımlar. 7,13 1,2,3,4 1,2
Objektif ve subjektif göstergeleri kullanarak halkın ağız ve diş sağlığı durumunu belirleyin. 3,5,6, 7,13,  1,2,3 1,2
Ülkemizde ağız sağlığı hizmetlerinin sunumunu, finansmanını ve kullanım düzeyini analiz eder. 7,13,14 1,2,3 1,2
Ülkemizin ağız sağlığı durumunu değerlendirin ve diğer ülkelerle karşılaştırın. 14,15 1,2,3,4,5 1,2
Kanıta dayalı kamu araştırmalarının sonuçlarını yorumlar ve bir program planlarken bu sonuçları uygular. 1,7, 11, 13,15 1,2,3,4,5 1,2
Ağız sağlığı okuryazarlığı ve sağlık eğitimi konularında temel düzeyde bilgi sahibi olur ve bu programları uygulama ve planlama becerisine sahip olur. 4, 7,13 1,2,3,4,5 1,2

Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde ağız sağlığındaki eşitsizliklere katkıda bulunan sağlık sistemi ile ilgili faktörleri ve sosyal belirleyicileri analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek.

7,13,14,15 1,2,3 1,2
Kamusal düzeyde diş çürüklerinin azaltılmasına yönelik programlarda kullanılacak florür kullanım yöntemlerini seçin ve risk analizi yapın. 6,7,11,13,14,15 1,2,3,4,5 1,2
İlköğretim öğrencilerinin ve ailelerinin ağız sağlığı okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmaların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için bilgi ve beceri kazanır.             7,13 1,2,3 1,2
Ağız sağlığı değerlendirmesi ve sonuçların yorumlanması için klinik endeksleri ve anketleri uygulama kapasitesini artırın. 3,5,6, 7,13,  1,2,3 1,2
Ağız sağlığı eğitim materyalleri hazırlama becerisi kazanır. 7,11,13,15 1,2,3 1,2
Kamu araştırmalarında ekip çalışmasının önemini yakalayın. 4,15 1,2,3 1,2
Bilimsel raporlar hazırlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanır. 1,15 1,2,3 1,2
İletişim becerileri kazanın. 4, 12 1,2,3 1,2
Halkın ağız ve sağlık eğitimi için gerekli bilgi ve becerileri kazanır. 7,12,13,14 1,2,3 1,2
Öğrencilerin, ilkokul öğrencilerinin ve velilerin ağız ve sağlık okuryazarlığının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri edinme. 7,13 1,2,3 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI ( BAHAR DÖNEMİ)
Hafta Başlık Ön çalışmalar
1 Okul ortamında ağız sağlığı okuryazarlığının artırılmasına yönelik çalışmaların planlanma aşamaları  
2 Halk araştırmalarında etik ( Etik kurul dokümanlarının hazırlanması ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden izin alınması )  
3 Çalışmalarda kullanılan klinik muayene ve anket formlarının planlanması  
4 Veli ve çocuk sağlık eğitimi materyallerinin hazırlanması   
5 Çalışma öncesinde dişhekimliği öğrencilerinin saha çalışmasında kullanılan indeksler ve anketler hakkında bilgilendirilmesi ve standardizasyonun sağlanması.  
6 Çocuklara fırçalama ve diş ipi kullanma yöntemleri ile beslenme ve florür konularında verilen temel bilgiler açısından standardizasyonun sağlanması.  
7 SAHA ÇALIŞMASI - 1. St Grubu ( Öğrencilerle tanışma, anketler ve klinik muayeneler, interaktif ağız sağlığı eğitimi ve sınıf ortamında diş fırçalama becerileri eğitimi)  
8 SAHA ÇALIŞMASI - 2. Grup  ( Öğrencilerle tanışma, anketler ve klinik muayeneler, interaktif ağız sağlığı eğitimi ve sınıf ortamında diş fırçalama becerileri eğitimi)  
9 SAHA ÇALIŞMASI - 1. Grup (Ağız sağlığı, diş ipi ve fırçalama eğitimi ve drama yöntemiyle geliştirme)  
10 SAHA ÇALIŞMASI - 2. Grup (Ağız sağlığı, diş ipi ve fırçalama eğitimi ve drama yöntemiyle iyileştirme)  
11 SAHA ÇALIŞMASI - 1. Grup   ( Veli eğitimi, son anketlerin ve klinik muayenelerin uygulanması, katılım sertifikalarının dağıtımı)  
12 SAHA ÇALIŞMASI- 2.nd  Group  ( Parent education, application of last surveys and clinical examinations, distribution of certificates of participation)  
13 Çalışmanın bilimsel formatta hazırlanması ve sunumu  
14 Saha çalışmasının sonuçlarının öğrencilerle paylaşılması  

Kaynaklar

 Ders notları Ders notları, ders hocası tarafından sağlanan powerpoint sunumları

 

Diğer kaynaklar 
  1. Blánaid Daly,Paul Batchelor,Elizabeth Treasure,Richard Watt . Essential Dental Public Health,  second edition. United Kingdom, Oxford University Press, 2013.
  2.  CM Marya.  A Textbook of Public Health Dentistry. Jaypee Brothers Medical Publishers  Ltd, 2011
  3. Saydam G, Oktay İ, Möller, I. Türkiyede Ağız Diş Sağlığı Durum Analizi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi–Sağlık Bakanlığı, Ankara, 1990. 
  4. Gökalp S, Güçiz Doğan B. Türkiye Ağız-Diş Sağlığı

              Profili, 2004. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

              Aile Planlaması Basımevi, 2006.

  1. World Health Organization, Oral Health Surveys: Basic Methods, 5th ed. Geneva: 2013.
  2. Çetin Akar. Türkiye’de  Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinin  Strateji Değerlendirmesi. Türk Dişhekimleri Birliği  Yayınları  Araştırma Dizisi: 9, Ankara, 2014.  
  3. O. Hayran, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2012
  4. Ranjit Kumar. Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, fourth  edition,  SAGE Publications Ltd, 2014

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
BELGELER  Sunumlar ve slaytlar
EV ÖDEVİ çalışma raporu
SINAVLAR Ara sınav ve final sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
ARA DÖNEM ÇALIŞMALARI SAYI  KATKI YÜZDESİ
Ev ödevi 1 50%
Ara dönem ödevi -  
Final Ev Ödevi 1 50%
Total 2 100%
Finalin genel başarıya katkısı 1 50%
Ara dönemin genel başarıya katkısı 1 50%
Total 2 100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKILARI
yok PROGRAM ÖĞRENİM ÇIKTILARI Katkı düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.       x    
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
4 Diş hekimi personeli ve hastalar ile etkin bir iletişimin kurulması.       x    
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek         x  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.       x    
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         x  
11 Hastanın ilk basamak sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         x  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         x  
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.         x  
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.         x  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

KURS KATEGORİ Uzmanlık/Alan kursları
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Aktivite NUMARA Süre
(saat )
Total iş gücü

(saat)

Kurs süresi  teorik 14 1 14
Ev ödevi 14 2 28
Ara dönem ödevi 14 1 14
Ders dışı çalışmalar 14 3 42
       
Toplam iş yükü         98
Toplam iş yükü / 25 (saat)           3.92
Ders  AKTS kredisi     4