• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MDD 291
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
5
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
8
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Histoloji ve Embriyoloji bölümlerinin işbirliği ile yürütülmektedir. Ders, öğrenciyi enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sisteminin mekanizmaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, Bakteriyel sınıflandırma, Bakterilerin büyümesi ve kültivasyonu, Bakteriyel patogenez, Bakteri genetiği, Gram pozitif koklar, Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi, Gram negatif koklar, Enterik Gram negatif basiller ve fermente edici olmayanlar, Mikobakteriler, Aktinomiçes, Nocardia, Anaerobik bakteriler gibi konuları içerir. , Spiroketler, Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia, DNA Virüsleri, RNA Virüsleri, Mikolojiye giriş, Parazitolojiye giriş, Laboratuvar güvenliği, örneklerin toplanması ve taşınması, Mikroorganizmaların Gözlenmesi: Yayma hazırlama, fiksasyon, basit boyama Gram boyama, Asit-‐hızlı boyama, Aşılama teknikleri, sterilizasyon, Antibiyotik duyarlılık testleri, Bakterilerin tanımlanması, İmmünoassayler Nükleik asit teknikleri, İmmünolojiye Giriş, Hematopoez: Bağışıklık sistemi hücrelerinin gelişimi, Doğuştan Bağışıklık Sistemi, Adaptif bağışıklık sistemi, Antijen Antikor Etkileşimi, Hümoral ve Hücresel İmmün Yanıt, Aşırı duyarlılık reaksiyonları, alerji, Im mune eksiklikleri, Enfeksiyon ve bağışıklık, Ağız Boşluğu ve Mukozal Bağışıklık, Osteoimmünoloji ve Sitokinler, Kan ve Hemopoez, Lenf Organlarının Histolojisi ve Deri, Epiglot ve Lenf Organlarının Histolojisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: laboratuvar çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları  Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
  PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
    1, 2, 3, 4, A, B

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (3.dönem)  
Hafta Teorik Konular

Dersin sonunda öğrenci;                              

Çalışma materyalleri
1 Prokaryot ve ökaryot arasındaki farkları listeler,

• Mikroorganizmaları sınıflandırır,

• Bakterileri sınıflandırın

• Ana bakteri yapısını tanımlayın

Kültür ortamı türlerini listeler,

• Aşılama tekniklerini ve kuluçka koşullarını tanımlama,

• Büyümenin anlamını tanımlayın,

• Büyüme eğrisini tanımlayın,

• Besiyeri üzerinde koloni morfolojisinin tanımlanması,

• Mikrobiyal metabolizmayı ve büyümeyi tanımlayın

Virülans faktörlerini tanımlar,

• Toksin çeşitlerini açıklayın,

• Genel immünopatogenezi tanımlar,

• İnsan için ana patojenleri listeleyin

Bakteri genetiğinin temel terimlerini tanımlar,

• Genlerin organizasyonunu tanımlar,

• Mutasyonu, gen ekspresyonunu, DNA transferini tanımlayın

Gram pozitif kokları sınıflandırın,

• Gram pozitif kokları listeleyin,

• Önemli Gram pozitif kokları tanımlayın,

• Gram pozitif kokların tanımlanması için genel testleri tanımlayın,

• Gram pozitif koklar ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki ilişkiyi açıklayın

Önerilen kaynaklar
2 Dezenfeksiyon sterilizasyonunun anlamını tanımlar,

• Dezenfeksiyonun sterilizasyon kurallarını listeler,

• Dezenfeksiyon sterilizasyon yöntemlerini listeleyin ve açıklayın,

• Her malzeme ve ekipmanın sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu için doğru yöntemi tanımlayın

• Gram negatif kokları sınıflandırın,

• Gram negatif kokları listeleyin,

• Önemli Gram negatif kokları tanımlayın,

• Gram negatif kokların tanımlanması için genel testleri tanımlayın,

• Gram negatif koklar ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki ilişkiyi açıklayın

Gram negatif basilleri ve fermente etmeyenleri sınıflandırın

• Gram negatif basilleri ve fermente etmeyenleri listeleyin

• Önemli Gram negatif basilleri ve fermente etmeyenleri tanımlayın

• Gram negatif basillerin ve fermente etmeyenlerin tanımlanması için genel testleri tanımlayın

• Gram negatif basiller ile fermente olmayanlar ve enfeksiyon hastalıkları arasındaki ilişkiyi açıklamak

Yersinia, Francisella, Pasteurella, Vibrio, Campylobacter

• Yersinia, Francisella, Pasteurella, Vibrio için teşhis ve tedavi yöntemlerini tanımlayın,

kampilobakter,

• Bu enfeksiyonların epidemiyolojisini, önlenmesini ve kontrolünü açıklayın.

antibakteriyel maddeler

• Antibakteriyel ajanları sınıflandırın,

• Klinik olarak kullanılan antimikrobiyal ilaçların etki mekanizmalarını açıklamak,

• Antimikrobiyal ilaçlara direnci tanımlayın

• Mikobakterileri sınıflandırın,

• Mikobakterilerin büyümesini ve yetiştirilmesini tanımlar,

• Mikobakteriler ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki ilişkiyi açıklar, Mikobakterilerin duyarlılık testlerini açıklar

Actinomyces, Nocardia'nın tanı ve tedavi yöntemlerini tanımlar,

• Bu enfeksiyonların epidemiyolojisini, önlenmesini ve kontrolünü anlatın

Anaerobik bakterileri sınıflandırır,

• Anaerobik bakterileri listeleyin,

• Önemli anaerobik bakterileri tanımlayın,

• Anaerobik bakterilerin tanımlanması için genel testleri tanımlar,

• Anaerobik bakteri ve enfeksiyon hastalığı arasındaki ilişkiyi açıklar Spiroketlerin tanı ve tedavi yöntemlerini tanımlar,

• Bu enfeksiyonların epidemiyolojisini, önlenmesini ve kontrolünü anlatın

Önerilen kaynaklar
3 Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia tanı ve tedavi yöntemlerini tanımlar,

• Bu enfeksiyonların epidemiyolojisini, önlenmesini ve kontrolünü anlatın

Virüs yapısının prensibini açıklar,

• DNA virüslerini sınıflandırır,

• DNA virüslerinin tanısını tanımlar,

• DNA virüslerinin neden olduğu genel semptomları tanımlayın,

Virüs yapısının prensibini açıklar,

• RNA virüslerini sınıflandırır,

• RNA virüslerinin teşhisini tanımlar,

• RNA virüslerinin neden olduğu genel semptomları tanımlayın

Mikolojideki genel terimleri tanımlar,

• Mantarları sınıflandırın,

• Klinik olarak önemli mantarları listeleyin,

• Başlıca mikozları ve etken mantarları listeleyin ve tanımlayın,

• Mantar enfeksiyonlarının tanısını tanımlama,

• Antifungal ve tedaviyi tanımlayın

Parazitolojinin genel terimlerini tanımlar,

• Parazitleri sınıflandırın

• Klinik olarak önemli parazitleri listeleyin,

• Başlıca parazit enfeksiyonlarını listeleyin ve tanımlayın,

• Parazit enfeksiyonlarının tanısını tanımlama,

• Parazit enfeksiyonlarının tedavisini tanımlayın

medya türleri

• Laboratuvar kurallarını tanımlayın,

• Laboratuvar tehlikeli sınıfını tanımlayın,

• Numune toplama ve taşıma yöntemlerini tanımlayın,

• Mikrobiyolojik ortam türlerini mikroorganizmalara göre listeleyiniz

Mikroskopta Gram pozitif ve negatif bakterileri tanımlayın

• Gram pozitif ve negatif bakteriler arasındaki farkı açıklayın

• Mikroskopta mikobakterileri tanımlayın

Mikrobiyolojik aşılama tekniklerini açıklar

• Mikrobiyoloji laboratuvarındaki temel sterilizasyon kurallarını listeler,

• Antibiyotik duyarlılık testlerini tanımlayın

Önerilen kaynaklar
4 Bakterileri sınıflandırın,

• Bakteri tanımlama testlerini tanımlayın

• İmmünoassay testlerinin yöntemlerini tanımlayın

• Ana nükleik asit tekniklerini tanımlayın

İmmünoloji ders programı ile ilgili temel bilgileri ifade eder.

• İmmünoloji için önerilen okumayı tanımlayın.

• Bağışıklık sistemi hücrelerinin adlarını ve işlevlerini listeleyin.

• Kemik iliği, timus gibi birincil bağışıklık organlarının ve ikincil bağışıklık organlarının lenf düğümleri ve dalak gibi anatomisini, yapısını ve işlevini kısaca anlatınız.

• Lenfatik dolaşımı ve hücre ticaretini kısaca açıklayınız.

Bağışıklık hücrelerinin kök hücreden en olgun forma kadar gelişim evrelerini anlatır.

• Hücrelerin gelişim evresindeki sitokin/kemokin etkileşimleri hakkında genel bilgileri ifade eder.

• Eritroid, miyeloid ve lenfoid hücrelerin farklılaşmasını açıklar.

• Totipotent, multipotent, unipotent hematopoietik hücre tanımlarını ayırt edin.

• Bağışıklık sistemi hücrelerinin olgun formlarının bir listesini yapın.

Önerilen kaynaklar
5 Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin hümoral ve hücresel bileşenlerini açıklar.

• Patojenle ilişkili moleküler paternlerin (PAMP'ler) ve patern tanıyan reseptörlerin (PRR) işlevini açıklayın.

• Epitelyal bariyerlerin bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.

• Lokal ve sistemik inflamasyon mekanizmalarını anlatır.

• Nötrofil, makrofaj ve NK hücrelerinin başlıca özelliklerini ve işlevlerini tanımlayın.

• Fagositozla ilgili mekanizmaları açıklar.

• Doğuştan gelen bağışıklığın hümoral bileşenlerini ve işlevlerini anlatır.

• Doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık sistemi arasındaki etkileşimi ve iletişimi tanımlayın.

Edinsel bağışıklık sisteminin hücrelerini (T ve B lenfosit) tanımlar.

• Kendi kendine toleransı, klonal seçilimi, antijene özgü yanıtı ve immünolojik belleği tanımlayın.

• Doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık sistemi arasındaki farkları söyler.

• İmmün yanıtta T ve B hücrelerinin rolünü anlatır.

Antijen, immünojen ve hapten terminolojisini ve farklılıklarını açıklar.

• Antijen sunumunu ve işlenmesini genel terimlerle açıklayın.

• Antikorların yapılarını ve alt gruplarını tanımlayın.

• Antikor aracılı immün yanıtı açıklayın.

Hümoral ve sıvıların hücre, doku ve aracılarını adlandırın.

• Hücresel bağışıklık.

• Hümoral ve hücresel immün yanıtın işlevsel mekanizmalarını açıklar.

• Hümoral ve hücresel immün yanıt arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanımlayın.

• Kompleman sistemini ve proteinlerini tanımlayın.

Farklı aşırı duyarlılık mekanizmalarını açıklar.

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları için testleri adlandırın.

• Her bir aşırı duyarlılık reaksiyonu türü için en az bir hastalık adı tanımlayın

İmmün yetersizliklerin mekanizmalarını ve sınıflandırılmasını açıklar.

• İmmün yetersizlikler için kriterleri tanımlayın.

• Sık enfeksiyon geçiren hastalarda immünoloji konsültasyonu için rehberliğin gerekliliğini anlatınız.

• Bakteri, mantar, virüs ve parazitlere karşı bağışıklık tepki mekanizmalarını açıklar.

• Enfeksiyöz ajanların immün kaçış mekanizmalarını tanımlar.

• Enfeksiyöz ajanlara karşı birincil ve ikincil immün yanıtı açıklayın.

• Oral/mukozal bağışıklık sisteminin anatomisini ve hücrelerini anlatır.

• Kommensal bakterilere tolerans mekanizmalarını açıklar.

• Epitel yoluyla protein taşınmasını ve transsitozunu açıklar.

• Mukozadaki patojenik mikroorganizmalara karşı immün yanıtı tanımlayın.

• Mukozal immün yanıt ve immün sistemin benzerlik ve farklılıklarını tanımlar.

• Sitokinler ve osteal sistem etkileşimini anlatır.

• Osteoimmünoloji ile ilgili temel bilgileri anlatır.

• Eritrositleri, çeşitli lökositleri ve trombositleri tanır.

• Periferik kanda bulunan beş tip lökositi listeleyin ve ilgili hücre sayılarını belirtin.

• Beş tip lökosit arasındaki benzerlikleri ve temel farklılıkları özetleyin

• Lenfoid dokunun organizasyonunu anlayın

• Mukoza ile ilişkili lenfoid dokudaki (MALT) başlıca kapsüllenmemiş lenfosit koleksiyonlarını tanıyın.

• Lenf nodu, timus ve bademciklerin temel histolojik organizasyonunu karşılaştırın. kemik iliği, timus ve ikincil bağışıklık organları lenf düğümleri ve dalak.

• Lenfatik dolaşımı ve hücre ticaretini kısaca açıklayınız.

Bağışıklık hücrelerinin kök hücreden en olgun forma kadar gelişim evrelerini anlatır.

• Hücrelerin gelişim evresindeki sitokin/kemokin etkileşimleri hakkında genel bilgileri ifade eder.

• Eritroid, miyeloid ve lenfoid hücrelerin farklılaşmasını açıklar.

• Totipotent, multipotent, unipotent hematopoietik hücre tanımlarını ayırt edin.

• Olgun bağışıklık biçimlerinin bir listesini yapın Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin hümoral ve hücresel bileşenlerini açıklayın.

• Patojenle ilişkili moleküler paternlerin (PAMP'ler) ve patern tanıyan reseptörlerin (PRR) işlevini açıklayın.

• Epitel bariyerlerinin bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.

• Lokal ve sistemik inflamasyon mekanizmalarını anlatır.

• Nötrofil, makrofaj ve NK hücrelerinin başlıca özelliklerini ve işlevlerini tanımlayın.

• Fagositozla ilgili mekanizmaları açıklar.

• Doğuştan gelen bağışıklığın hümoral bileşenlerini ve işlevlerini anlatır.

• Doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık sistemi hücreleri arasındaki etkileşimi ve iletişimi tanımlar.

• Adaptif bağışıklık sisteminin hücrelerini (T ve B lenfosit) tanımlar.

• Kendi kendine toleransı, klonal seçilimi, antijene özgü yanıtı ve immünolojik belleği tanımlayın.

• Doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık sistemi arasındaki farkları söyler.

• İmmün yanıtta T ve B hücrelerinin rolünü anlatır.

• Antijen, immünojen ve hapten terminolojisini ve farklılıklarını açıklar.

• Antijen sunumunu ve işlenmesini genel terimlerle açıklayın.

• Antikorların yapılarını ve alt gruplarını tanımlayın.

• Antikor aracılı immün yanıtı açıklayın.

• Hücreleri, dokuları ve hümoral ve mediatörleri adlandırın.

• Hücresel bağışıklık Hümoral ve hücresel bağışıklık tepkisinin işlevsel mekanizmalarını açıklar.

• Hümoral ve hücresel immün yanıt arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanımlayın.

• Kompleman sistemini ve proteinlerini tanımlayın.

• Farklı aşırı duyarlılık mekanizmalarını açıklayın.

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları için testleri adlandırın.

• Her bir aşırı duyarlılık reaksiyonu türü için en az bir hastalık adı tanımlayın.

 

Önerilen kaynaklar

 

 

DERS İÇERİĞİ (1.dönem)  
Hafta  Pratik Konular                                   Çalışma materyalleri
1 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar
2 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar 
3 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar
4 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar 
5 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

Ders kitabı 1. Tanısal Tıbbi Parazitoloji, 5. Baskı,

Yazar: Lynne Shore Garcia, LSG & Associates

Kitap ISBN'si veya Ürün Numarası: 978--‐1--‐55581--‐380--‐2

2. Klinik Mikrobiyoloji El Kitabı, 9. Baskı

Yazar: Baş Editör: Patrick R. Murray; Cilt Editörleri: Ellen Jo Baron, James H.

Jorgensen, Marie Louise Landry, Michael A. Pfaller

Kitap ISBN'si veya Ürün Numarası: 978--‐1--‐55581--‐371--‐0

3. Mikrobiyoloji Tezgah Arkadaşı

Yazar: J. Michael Miller, Mikrobiyoloji Teknik Servisleri, LLC

Kitap ISBN'si veya Ürün Numarası: 978--‐1--‐55581--‐402--‐1

4. Klinik Mantarlar Atlası, İkinci Baskı, CD--‐ROM

Yazar: G. S. de Hoog, J. Guarro, J. Gene ve M. J. Figueras

Kitap ISBN'si veya Ürün Numarası: 978--‐90--‐70351--‐65--‐6

5. Tıbben Önemli Mantarlar: Tanımlama Rehberi, 4. Baskı

Yazar: Davise H. Larone

Kitap ISBN'si veya Ürün Numarası: 978--‐1--‐55581--172--‐3

6. Klinik Viroloji El Kitabı, 3. baskı

Yazar: Steven C. Spectre, Richard L. Hodinka ve Steven A.Young

Kitap ISBN'si veya Ürün Numarası: 978--‐1--‐55581--173--‐0

Renkli Atlas ve Teşhis Mikrobiyoloji Ders Kitabı, 5. baskı

Yazar: Elmar W. Koneman

Kitap ISBN'si: 0 397-‐51529--‐4

7. Lange Tıbbi Mikrobiyoloji, 22. Baskı

Yazar: Geo F.Brooks

Kitap ISBN'si: 0--07---112066--‐1

8. CLSI Antimikrobik Duyarlık Testleri İçin Uygulama Standartları,2008

9. Tıbbi Parazitoloji Yazar: Prof.Dr.Enver Tali Çetin

10. Temel İmmünoloji. Bağışıklık Sisteminin İşlevleri ve Bozuklukları. Abul K. Abbas Saunders

2011.

11. Anthony Mescher, Temel histoloji: metin ve atlas, 12. baskı, McGraw-‐Hill Medical (2009).

12. Abraham L. Kierszenbaum A.L., Histoloji ve hücre biyolojisi: patolojiye giriş,

Üçüncü Baskı, Mosby (2011).

13. B.K.B. Berkovitz, G.R. Holland, B.J. Moxham, Oral Anatomy, Histology and Embryology, 4. baskılar, Mosby (2009).

Ek kaynaklar

- Ders notları

Materyal Paylaşımı

Materyal Paylaşımı
Belgeler Fotokopi paylaşılabilir.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Arasınav 1 50
Quiz - -
Evödevi - -
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik NUMARA  SÜRE
(saat )
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat )
Kurs süresi  1. dönem  ( teorik) 5 12.4 62
Kurs süresi  1. dönem  ( uygulamalı ) 5 4 20
Ders dışı çalışmalar ( 1. dönem )  5 28.6 143
TOplam      225
TOPLAM İŞ YÜKÜ /25     9
Dersin AKTS kredisi     9