• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENTL 502
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders dişhekimliği öğrencilerinin sağlık hukuku ile ilgili kavram, ilke ve kuralları ile dişhekiminin hukuki sorumluluğunun sınırlarını çizerek mesleğin hukuka ve etik ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Sağlık hukuku ile ilgili temel kavram ve ilkeler, hukuk kuralları, sağlık mevzuatı, Türkiye'de sağlık teşkilatı, hasta hakları, hekimlerin ve hastanelerin sorumlulukları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Konferans 2. Örnek vakalar 3. Problem çözme 4. Tartışma 5. Sunum 6. Grup çalışmaları
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

öğrenme sonuçları Program Öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;      
Sağlık hukuku ile ilgili temel kavram ve ilkeleri yakalar. 1,3,14 1,2,3 3
Sağlık alanındaki mevzuatlara hakim. 1,3,14 1,2,3 3
Sağlıkla ilgili uyuşmazlıklarda uygulaması gereken yasal prosedürler hakkında bilgi sahibi olur. 1,3,14 1,2,3 3
Sağlık alanındaki sorumluluk türleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olur. 1,3,14 1,2,3 3
Hasta, doktor ve hastanelerin hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak, bu hak ve sorumluluklara saygı göstermenin önemini kavrar. 1,3,14 1,2,3 3
Sağlık uygulamaları sırasında karşılaşılan sorunları analiz eder ve çözümler getirir. 1,3,14 1,2,3 3

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön çalışmalar
1 Sağlık hukukunun doğuşu, tanımı, içeriği, önemi ve temel ilkeleri.  
2 Sağlık hukukunun temel kaynakları (Anayasa-Uluslararası anlaşmalar-kanunlar,tüzükler,yönetmelikler)  
3 Sağlık hakları- Sağlık hizmetlerine erişim hakkı  
4 Türkiye'de sağlık teşkilatının idari yapısı-hasta-hekim ilişkisinin hukuki boyutu  
5 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu 1( Tıbbi müdahalenin sağlık personeli tarafından yapılması- Aydınlatılmış onam kavramı)  
6 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu 2 ( Rıza kavramı- Tıp bilimlerinin verilerine göre zorunlu tıbbi müdahale)  
7 Doktor hakları  – Hasta hakları  
8 Doktorun yasal yükümlülükleri  
9 Hastanın yasal yükümlülükleri  
10 Doktorun yasal sorumlulukları (Tazminat)  
11 Doktorun cezai sorumlulukları  
12 Doktorun disiplin sorumlulukları  
13 Özel hastanenin yasal sorumlulukları, sağlık alanında “İdarenin” yasal sorumlulukları.  
14 Hukuki dava örnekleri  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders notları  
Diğer kaynaklar HAKERİ Hakan, Tıp Hukuku; ÜNVER Yener, Tıp/Sağlık Hukuku; Türkiye Barolar Birliği, Tıp Hukukunun Güncel Sorunları; Sağlık Hukuku, ÖZÇETİN Selvi, BALABAN Murat; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, EROL Gültezer Hatırnaz; Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, GÖKCAN Hasan Tahsin; Tıbbi Uygulama Hataları, POLAT Oğuz.

Materyal Paylaşımı

MALZEME PAYLAŞIMI
Belgeler Eğitmen tarafından sağlanan vakalar
Ödevler  Gerektiğinde öğrencilere verilecek tartışma konuları
Sınavlar  1 ara sınav + 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
ARA DÖNEM ÇALIŞMALARI NO  KATKI YÜZDESİ
Ödev - -
Ara dönem Ödevi 1 %50
Final Ödevi 1 %50
Total  2 %100
Finallerin genel başarıya katkısı 1 %50
Ara sınavların genel başarıya katkısı 1 %50
Total  2 %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKILARI
No Program öğrenme çıktıları Level of contribution 
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemek, sürekli mesleki gelişim ve uygulama için gerekli planlamaları yapmak.         x  
2 Tüm hastalarda tıbbi etik ilkelerini kullanmak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
3 Yeniden yapılanma ve ulusal sağlık politikaları alanında gerekli önerilerde bulunmak.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS  / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Aktivite NO Süre
(Saatler )
Toplam iş yükü
(Saatler )
Kurs süresi 14 14 14
Ders dışı çalışmaların süresi (Ön çalışmalar/Geliştirme) 4 1 4
Ödev 3 1 3
Ara dönem ödevi 2 1 2
Final ödevi 2 1 2
       
Toplam iş yükü     25
Toplam iş yükü  / 25 (saat)     1
Dersin AKTS kredisi     1