• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Dersin Ölçme Yöntemleri: 1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfoly

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) ) Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak, 10,15 1 1
2) Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarınısağlamak, 10,15 1 1
3) Bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek, 10,15 1 1
4) Dilekçe, özgeçmiş, rapor, tutanak, iş mektuplarının yazışma kurallarını öğrenmelerini sağlamak, 10,15 1 1
5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak. 10,15 1 1

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi İlgili okumalar
2 Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana fikir İlgili okumalar
3 Sözcük türleri, paragraf, anlatım biçimleri İlgili okumalar
4 Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama İlgili okumalar
5 Yazılı anlatım türleri: anı, gezi, günlük, mektup İlgili okumalar
6 Yazılı anlatım türleri: Makale, deneme, köşe yazısı, eleştiri İlgili okumalar
7 Rapor, tutanak İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları İlgili okumalar
10 Türkçenin sözvarlığı (yerli ve yabancı sözcükler, deyimler) İlgili okumalar
11 Türkçenin sözvarlığı (atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler…) İlgili okumalar
12 Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri İlgili okumalar
13 Kurgusal anlatım türleri (roman, öykü, tiyatro) İlgili okumalar
14 Sözlü anlatım türleri İlgili okumalar

Kaynaklar

Kaynaklar Aksan, Doğan (1999), Anlambilim, Ankara, Engin yayınevi
Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

Aksan, Doğan(1996), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara, Engin Yayınevi

Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

Atay, Falih Rıfkı (2004), Çankaya, İstanbul, Pozitif yayınları

Atay, Oğuz (2012), Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan,36.b., İstanbul,İletişim Yay.

Atay, Oğuz(2013), Günlük,16. b., İstanbul, İletişim Yay.

Boysan, Aydın(1997), Yollarda, Dünyadan Gezi Yazıları, 2. b., Ankara, Bilgi Yayınevi

Çotuksöken, Yusuf (2007), Uygulamalı Türk Dili, İstanbul,Papatya Yayıncılık

Kongar, Emre (2008), Kızlarıma Mektuplar Yaşamdan Satırbaşları, 45.b., İstanbul, Remzi Kitabevi

Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Özdemir, Emin (2008), Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon, İstanbul, Remzi Kitabevi

Özdemir, Emin (1994), Yazınsal Türler, 2. b.,Ankara, Ümit Yayıncılık

Tanpınar, Ahmet Hamdi (2004), Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İstanbul, Dergah Yayınları

Türkçe Ders Notları -TKL 202    (Haz. Bedri Selimhocaoğlu)

Türk Dili,Yazılı Anlatım-Sözlü Anlatım (2009), (Ed.Nurettin Demir, Emine Yılmaz),Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankar

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADET

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

50

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir. X          
2 Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. X          
3 Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir. X          
4 Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır. X          
5 Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar. X          
6 Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir. X          
7 Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir. X          
8 Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir. X          
9 Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir. X          
10 Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünme ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.   X        
11 Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır. X          
12 Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir. X          
13 Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve bu alanlarda ne tür uygulama yöntemleri olduğunu tanıyıp mesleki etik kurallarına bağlı kalır. X          
14 Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir. X          
15 Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir.   X        
16 İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir. X      

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2