• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışmas
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin noktalama işaretleri ve yazım kurallarının doğru kullanımını sağlamak. 10,15 1 1
2) Dilin temel özelliklerini ve dillerin sınıflandırma ölçütlerini kavramalarını sağlamak. 10,15 1 1
3) Türkçenin tarihsel gelişimini hatırlatmak. 10,15 1 1
4) Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını öğrenmelerini sağlamak. 10,15 1 1
5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gelişmelerini sağlamak. 10,15 1 1

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi İlgili okumalar
2 Noktalama işaretleri ve genel yazım kuralları İlgili okumalar
3 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi İlgili okumalar
4 Dilin türleri İlgili okumalar
5 Yeryüzündeki diller ve dil sınıflandırmaları (yapı bakımından) İlgili okumalar
6 Yeryüzündeki diller ve dil sınıflandırmaları(kaynak bakımından),
Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve özelliği
İlgili okumalar
7 Yazılı anlatım türlerinden öykü hakkında bilgi İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Türkçenin tarihsel gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler İlgili okumalar
10 Türkçenin ses özellikleri İlgili okumalar
11 Kalıplaşmış anlatımlar İlgili okumalar
12 Anlatım bozuklukları(sözcük düzeyinde), uygulama çalışması İlgili okumalar
13 Anlatım bozuklukları(cümle düzeyinde), uygulama çalışması İlgili okumalar
14 Yazılı anlatım türlerinden deneme hakkında bilgi İlgili okumalar

Kaynaklar

Kaynaklar Aksan, Doğan(1975), “Anadili”, Türk Dili,31/285,s. 423-434
Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

Ali, Sabahattin (2005), Yeni Dünya, İstanbul, YKY

Ataç, Nurullah (2010), Günlerin Getirdiği-Sözden Söze, 7.b., İstanbul, YKY

Atay, Oğuz (2000), Korkuyu Beklerken, İstanbul, İletişim Yayınları

Çotuksöken, Yusuf (2007), Uygulamalı Türk Dili, İstanbul,Papatya Yayıncılık

Hepçilingirler, Feyza (2013),Türkçe “Off”, 43.b.,İstanbul, Everest Yayınları

Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Montaigne (1991),Denemeler,(Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu), İstanbul,Cem Yayınevi

Özdemir, Emin (2008), Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon, İstanbul, Remzi Kitabevi

Taner, Haldun(1995), Çok Güzelsin Gitme Dur, İstanbul, Bilgi Yayınevi

Taner, Haldun (2005), Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu/Ayışığında “Çalışkur”, Ankara, Bilgi Yayınevi

Türkçe Ders Notları -TKL 201    (Haz. Bedri Selimhocaoğlu)

Türk Dili,Yazılı Anlatım-Sözlü Anlatım (2009), (Ed.Nurettin Demir, Emine Yılmaz),Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankara

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopile

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir. X          
2 Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. X          
3 Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir. X          
4 Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır. X          
5 Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar. X          
6 Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir. X          
7 Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir. X          
8 Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir. X          
9 Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir. X          
10 Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünme ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.   X        
11 Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır. X          
12 Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir. X          
13 Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve bu alanlarda ne tür uygulama yöntemleri olduğunu tanıyıp mesleki etik kurallarına bağlı kalır. X          
14 Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir. X          
15 Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir.   X        
16 İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir. X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2