Burs Yönetmeliği

Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi’nin lisans eğitim-öğretim ve kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek ve Türk sporuna destek vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, ÖSYM ve Üniversitece belirlenen burslu öğrencilere uygulanacak esasları kapsar.

 

Hukuk Dayanak

Madde 3 – Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 3708 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonra 3843 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Madde 18 hükmü gereğince düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Yürütme Kurulu                                   :Yeditepe Üniversitesi Yürütme Kurulu’nu,

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu           :Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan burslu öğrenci kontenjanına tanınan bursu,

Üniversite İçi Başarı Bursu                  :Üniversite’deki eğitim-öğretim süresi içinde takip ettikleri programdaki başarı durumuna göre bir eğitim yılı için tanınan bursu,

Spor Bursu                                           :Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın uygun bulduğu alanlarda Üniversite takımlarına kabul edilen öğrencilerle milli soprculara tanınan bursu,

Eğitime Devam Destek Bursu             :İSTEK Vakfı Eğitim kurumlarından Üniversite’ye kabul edilen öğrencilere tanınan bursu,

Dönem Not Ortalaması (DNO-GPA)  :Bir yarı yıl ya da yıl içinde alınan notların ortalamasını,

Genel Not Ortalaması (GNO-CGPA) :Öğrencinin okuduğu dönemlerin ortalamasını ifade eder. (02.06.2004-25480 sy. RG.)

 

Burs Sayısı

Madde 5 – Bir öğrenci ancak bir burs olanağından yararlanır. Birden fazla burstan yararlanma hakkını elde edenler en yüksek burs hakkından yararlandırılır.

 

Burs Kayıtları

Madde 6 – Öğrencilerin yararlandırıldıkları Üniversite içinden ya da dışından sağlanan burslara ilişkin tüm kayıtlar Üniversite Genel Sekreterliği'nce tutulur. Genel Sekreterlik, ayrıca burs formlarını dağıtır, teslim alır, öğrenciye burs veren kurum ya da kişilerle iletişim kurar, öğrencinin burs için öngörülen koşullara uyup uymadığını kontrol eder.

 

 

 

Yetki

Madde 7 – (Değişik: 31.08.2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmî Gazete) Burs istemleri için Öğrenci Dekanlığına dilekçe ile başvurulur. Öğrenci Dekanlığı öğrencinin istemine dayanak teşkil eden belge ve bilgileri toplar, değerlendirir ve görüşü ile birlikte Burs Komitesine bildirir.

Öğrencilerin Üniversiteye Giriş ve Üniversite İçi Başarı Bursu ya da diğer burslardan yararlandırılması veya burs haklarının sona erdirilmesi Rektörün başkanlığında Hukuk Danışmanı ve Mali İşler Müdürünün oluşturacağı Burs Komitesince değerlendirilir ve Yürütme Kurulu’nun onayına sunulur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu

 

Bursun Tanınma Koşulu

Madde 8 – Üniversiteye giriş başarı bursu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, Senato’nun önerisi ve Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenip ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanları kazanan öğrencilere tanınır.

 

Bursun Kapsamı ve Süresi

Madde 9 – Bu burs eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen normal eğitim süresi için verilir.

Burs süresi, bir yarıyıl uzatılabilir. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için bu süre bir eğitim yılıdır.

 

Bursun Sona Ermesi

Madde 10 – Üniversiteye Giriş Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerde sona erer:

a)Yabancı dil hazırlık sınıfını dört dönemde başarı ile tamamlayamama,

b)Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim gördüğü programda güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki kez aldığı not ortalaması (GPA)’nın 2.00’nin altına düşmesi (Bahar dönemi not ortalamalarına yaz programında alınan notlar da dahil edilir.).

c)Mazeretsiz olarak üst üste iki dönem devamsızlık yapma,

d)Disiplin cezası almış olmak.

Başarısızlık nedeniyle bursları kesilen öğrencilerden yarı yıl esasına göre eğitim görenler, üst üste iki yarıyıl sonunda dönem not ortalamalarını (DNO-GPA) 2.00’nin üstüne; yıl esasına göre eğitim görenler, o yılın not ortalamalarını (DNO-GPA) 2.00’nin üstüne çıkarırlarsa yeniden burslu statüsüne dönerler. (29.01.2005 - 25711 sy. RG.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversite İçi Başarı Bursu

 

Bursun Tanınma Koşulu

Madde 11 – (Değişik: 01.08.2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete) Üniversite içi başarı bursu, Üniversite’nin hükümleri ile yüksekokuluna ÖSS sınavında en az 150 puan alarak yerleşip en az bir eğitim yılı devam eden, bu süre sonunda genel not ortalaması (CGPA) 4.00 üzerinden en az 3.00 olup döneminin alması gereken tüm derslerini alan ve yıl esası uygulanan programlarda bütünlemeye kalmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere tanınır. Burs tahsisi yılda bir kez, güz dönemi kayıt öncesi yapılır. Ancak bursun tanınması öğrencinin devam edeceği dönemde, bölümünde kayıtlı en az 35 öğrenci bulunması koşuluna bağlıdır.

Genel not ortalaması (CGPA)’nın hesaplanmasında yatay geçiş transfer kredileri dikkate alınmaz.

(Ek Fıkra: 03.04.2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete) Başarı bursundan yararlandırılmak üzere, sınıf birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenirken, Yabancı Dil Programını tamamlayıp ikinci dönemde bölüm derslerini almaya başlamış veya bölüme yatay geçişle kabul edilmiş olan öğrencilerin dereceye girebilmeleri için bölümde en az 3 yarıyıl okumuş olmaları zorunludur.

Birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenirken, not ortalamaları ayrı olan öğrencilerden daha çok kredi/saatlik ders almış olanlara öncelik verilecektir.

 

Bursun Kapsamı ve Süresi

Madde 12 – Genel not ortalaması (CGPA) 3.00’ün üzerinde olup dönem birincisi olan öğrenciye bir sonraki eğitim yılı ücretinin % 75’i, dönem ikincisi olan öğrenciye % 50’si, dönem üçüncüsü olan öğrenciye % 25’i burs olarak verilir.

 

Düzensiz öğrenciler ikinci sınıfa intibak ettirilir.

 

Üniversite içi başarı bursu, Yabancı Dil Hazırlık Okulu süresi içinde verilmez.

 

Bursun Sona Ermesi

Madde 13 – Üniversite İçi Başarı Bursu, ait olduğu eğitim yılı sonunda sona erer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Spor Bursu

 

Bursun Tanınma Koşulu

Madde 14 – Spor Bursu, Rektörce oluşturulan Spor Komisyonu tarafından Yürütme Kurulu’nun uygun bulduğu alanlarda Üniversite spor takımlarına kabul edilen ve ilgi duyulan ferdi sporda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere tanınır. (02.06.2004-25480 sy. RG.)

 

Bursun Kapsamı ve Süresi

Madde 15 – Yukarıda belirtilen öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim dönemine ilişkin ücretin % 50’si oranında burs verilir.

 

Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Okulu süresini de kapsar.

 

Bursun Sona Ermesi

Madde 16 – Spor bursu aşağıda belirtilen hallerde sona erer:

a)Öğrencinin Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre üst üste iki kez not ortalaması (GPA)’nın 2.00’nin altına düşmesi,

b)Disiplin cezası almış olması,

c)Öğrencinin isteği veya takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,

d)Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takım’a çağırılmaması.

Bursu performans yetersizliği nedeniyle iptal edilen öğrenciler tekrar Milli Takım’a çağırıldıkları takdirde yeniden bursa hak kazanırlar.

Not ortalamasının yetersizliği nedeniyle takımdan çıkarılan ve bursu iptal edilen öğrenciler, sınamalı durumdan kurtuldukları takdirde performansları yeterli ise burs hakkını tekrar elde ederler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitime Devam Destek Bursu

 

Bursun Tanınma Koşulu

Madde 17 – Eğitime Devam Destek Bursu, İSTEK Vakfı öğrenim kurumlarında okuyup Üniversitemize girmeye hak kazanmış öğrencilere verilen burstur.

 

Bursun Kapsamı ve Süresi

Madde 18 – Bu burstan yararlanacak öğrencilerden girdikleri programa ilişkin eğitim ücretinin bir bölümü eğitim süresince alınmaz.

 

Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Okulu süresini de kapsar

 

İSTEK Vakfı liselerinden birinin diplomasına sahip olup en az 3 yıl okuyanlardan eğitim ücretinin % 25’i, iki yıl okuyanlardan % 15’i, bir yıl okuyanlardan ise % 10’u alınmaz. (02.06.2004-25480 sy. RG.)

 

Bursun Sona Ermesi

Madde 19 – Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre üst üste iki kez dönem not ortalaması (GPA) 2.00’nin altına düşen öğrenciler ile disiplin cezası alan öğrencilerin bursları sona erer.

Başarısızlık nedeniyle bursları kesilen öğrencilerden yarıyıl esasına göre eğitim görenler 2 yarıyıl sonunda, yıl esasına göre eğitim görenler 1 yıl sonunda not ortalamalarını (GPA) 2.00’nin üstünde çıkarılarsa yeniden burslu statüsüne dönerler. (16.09.2002-24878 sy. RG.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürütme Kurulu’nca Verilecek Burslar

 

Bursun Tanınma Koşulu

Madde 20 – Yürütme Kurulu Başkanlığı yukarıda belirtilen bursların dışında da çeşitli burslar tanıyabilir.

 

Bursun Kapsamı ve Süresi

Madde 21 – Bu burs bir eğitim yılını kapsar ve her yıl yenilenebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yükseltme Yetkisi

Madde 22 – Bu Yönetmelikte belirtilen burs oranlarını yükseltmeye Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

Yürürlükten Kaldırma

Ek madde 1 – 9/6/200 tarihli ve 24074 sayılı Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "Ancak, Üniversite Yönetim Kurulu, kabul edeceği durumlarda öğretim bedeli hakkında ayrıca bir karar verebilir,” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

Madde 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümleri Yeditepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

İşbu Yönetmelikte yapılan her değişiklik (03.04.2002 tarih ve 24715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürülüğe giren ve 11. maddeye iki fıkra ekleyen değişiklik ek fıkra ihdas edilmesi sebebiyle 2002-2003 ders yılı başından itibaren geçerli olmak üzere) yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.