• Türkçe
  • English

Faculty Secretary :

Senem KELAMİ

Mail: senem.sokmen@yeditepe.edu.tr 

         dent.facultysec@yeditepe.edu.tr 

Phone: 0216 363 60 44 (63 34)

 

Dean Secretary:

G. Işıl KESKİNER

Mail: gulden.keskiner@yeditepe.edu.tr

Telefon: 0 216 363 60 44 (6320 - 63 63)

 

Student Affairs:

Ümran METE

Mail: umete@yeditepe.edu.tr

Phone: 0216 363 60 44 (63 82 - 62 77)

 

Tülin AYAN

E-posta: tulin.ayan@yeditepe.edu.tr

Telefon: 0216 363 60 44 (63 82 - 62 77)

 

Editorial Secretary:

Başak GENÇER KAYA

Phone: 0216 363 60 44 (63 96)