• Türkçe
  • English

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 
Amaç - Kapsam - Hukuki Dayanak - Tanımlar 
İKİNCİ BÖLÜM Disiplin Cezaları ve Suçları 
Disiplin Cezaları - Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları - Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları - Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları - Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir veya İki Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları - Yükseköğretim Kurmu’ndan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları - Öngörülmemiş Disiplin Suçları - Disiplin Suçunun Tekerrürü 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Soruşturması 
(31.5.1998/23358) Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amirler - Soruşturma Süresi - Soruşturmanın Yapılış Şekli - Savunma Hakkı - Soruşturma Raporu - Soruşturma Süresindeki Tedbir - Ceza Kovuşturması İle Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi - Soruşturmanın Sonuçlandırılması - Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar - Disiplin Kurulunun Toplanması - Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi - Toplantı Nisabı - Raportörlük - Görüşme Usulü - Oylama - Karar - Karar Süresi - Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uygulama ve İtiraz 
Cezaların Bildirilmesi - Uygulama - İtiraz ve Süresi ve İdari Yargı Yolu - Zamanaşımı 
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler 
Tebligat ve Adres Bildirme - Dosya Teslimi - Yazışma Şekli - Yasaklar - Yürürlükten Kaldırma - Yürürlük - Yürütme 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1-       Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik, sıfat, şeref ve haysiteyi ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2-       Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esasları bu Yöntemlikle gösterilmiştir.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3-       2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

 

Tanımlar

Madde 4-       Bu Yönetmelikte geçen;

            Yükseköğretim Kurumları: Üniersiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

            Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans (master), doktora veya tıpta uzmaklık veyahut sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri,

            Yükseköğretim Kurumu’ndan Uzaklaştırma: Öğrencinin, belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu Yükseköğretim Kurumu’nun bina, bahçe, eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanmasını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Suçları

 

Disiplin Cezaları

Madde 5- Disiplin cezaları şunlardır:

            a) Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

            b) Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

            c) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma:

Öğrenciye, Yükseköğretim Kurumu’ndan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

            d) Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir veya İki Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma:

Öğrenciye, Yükseköğretim Kurumu’ndan bir veya iki yarı yıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

            e) Yükseköğretim Kurumu’ndan Çıkarma:

Öğrenciye, bir daha Yükseköğretim Kurumları’ndan herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

 

Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 6- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

            a)Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vekara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

            b)Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,

            c)Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

            d)Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek.

 

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 7- Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a)Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlar da bulunmak,

            b)Yükseköğretim Kurumları’nda duvarları, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek,

            c)Yükseköğretim Kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

            d)Yükseköğretim Kurumu yetkililerince tespit edilen yeler dışında ilan asmak,

            e)Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atelye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

            f)Yükseköğretim Kurumu’nun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,

            g)Kumar oynamak veya oynatmak,

            h)(28.12.1989/20386) Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 8- Yükseköğretim Kurumu’ndan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a)Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; Yükseköğretim Kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,

            b)Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak,

            c)Yükseköğretim Kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,

            d)Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri uyarıya rağmen işgale devam etmek,

            e)Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,

            f)Yükseköğretim Kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,

            g)Yükseköğretim Kurumu’ndan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak,

            h)Yükseköğretimin Kurumu’ndaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak,

            i)Yükseköğretim Kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

 

Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir veya İki Yarı Yıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 9- Yükseköğretim Kurumu’ndan bir veya iki yarı yıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a)Yükseköğretim Kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya haraket etmek,

            b)Tek başına veya toplu olarak, Yükseköğretim Kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan intelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek,

            c)Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya Yükseköğretim Kurumu’nun hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak,

            d)Dil, ırk, renk din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,

            e)Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,

            f)Yükseköğretim Kurumu’ndaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere jik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapıştırmak,

            g)Hırsızlık yapmak,

            h)Yükseköğretim Kurumu’nda alkollü içki içmek,

            i)Yükseköğretim Kurumları’nın çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek,

            j)(15.11.1990/20696) Yükseköğretim Kurumu’na ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,

            k)Yükseköğretim Kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

            ı)Yükseköğretim Kanunları’nda yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak,

            m)(15.11.1990/20696) Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 

Yükseköğretim Kurmu’ndan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 10- Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a)Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,

            b)Yükseköğretim Kurumları’nın ideolojik veya siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

            c)Yükseköğretim Kurumları’nda siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

            d)Bir kimseyi veya grubu tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

            e)Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

            f)Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

            g)Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

            h)6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet ederek, ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklara saldırı vr savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlmayıcı maddeleri taşımak, Yükseköğretim Kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

            i)Yükseköğretim Kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek vb. kuruluşlar teşkil etmek,

            j)Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dersaneden çıkartılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

            k)Disiplin kovuşturması ile ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

            i)Irza tecavüz etmek,

            m)Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

            n)Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtmak veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

            o)Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,

            ö)Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.

 

Öngörülmemiş Disiplin Suçları

Madde 11- Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

 

Disiplin Suçunun Tekerrürü

Madde 12- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat aynı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

 

(31.5.1998/23358) Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amirler

Madde 13- Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amirler;

            a)Toplu, süreklilik arzeden ve/veya müşterek alan veya mekanlarda öğrenci olayları ile ilgili olarak Üniversite Rektörleri,

            b)Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,

            c)Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,

            e)Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar müdürü,

            Soruşturma yaptırmayan yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yaptırabilirler.

            Toplu veya süreklilik arzeden öğrenci eylemleri ile ilgili olarak rektör veya görevlendirileceği rektör yardımcısının başkanlığında; fakülte, enstitü, yüksekokul ve varsa konservatuar öğretim elemanlarından oluşan ve niteliğinin gerektirdiği sayıda üyeden inceleme ve soruşturma kurulu teşkil edilir. Bu Kurul meydana gelen öğrenci olaylarının sebeplerini ve tekerrürün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri bir rapor halinde rektöre sunar.

            Ayrıca yapacağı soruşturma sonucunda suçlu oldukları tespit edilen öğrenciler hakkında verilecek uyarma, kınama ve Yükseköğretim Kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaşma cezaları için yetkili disiplin amirlerine, Yükseköğretim Kurumu’ndan bir veya iki yarı yıl için uzaklaştırma cezası ile Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma cezaları için Üniversite Disiplin Kurulu’na teklifte bulunur.

 

Soruşturma Süresi

Madde 14- Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gününde başlanır. Soruşturmanın, soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı geciktirilince soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma, onay tarihinden itibaren geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

            (2.2.1993/21484) Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir.

 

Soruşturmanın Yapılış Şekli

Madde 15- Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurulabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şekli de yazılır.

 Yükseköğretim Kurumları’nın bütün personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

 

Savunma Hakkı

Madde 16- a)Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun belirli yerlerinde ilan olunur.

b)Öğrenciye yollanacak davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur.

c)Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir sore verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutkulu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderilebileceği duyurulur.

d)Her türlü tebligat işlerinde, bu Yönetmeliğin 35., 37. maddeleri hükümler uygulanır.

e)Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür. Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

  

Soruşturma Raporu

Madde 17- Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmaların safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.

 Soruşturma Süresindeki Tedbir

Madde 18- Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, sanık öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verimesini disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili merciden isteyebilirler. Yetkili mercinin kararı uygulanır.

Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra Yükseköğretim Kurumu içinde yer değiştirmesi veya Yükseköğretim Kurumu’nu değiştirmiş bulunması veya Yükseköğretim Kurumu’ndan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.

 

Ceza Kovuşturması İle Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 19- Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Sanığın; ceza kurumuna göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Soruşturmanın Sonuçlandırılması

Madde 20- a)Soruşturma raporu ve dosyası fakültelerde dekan, enstitü, konservatuvar ve yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır veya yetkili disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin kurulu en geç üç gün içinde toplanarak gerekli incelemelere girişir.

 

b)Soruşturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyeebilirler.

 

c)(25.11.1989/20353) Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

Madde 21- (31.5.1989/23358) Disiplin cezalarından;

a)Uyarma, kınama ve Yükseköğretim Kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları, doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar veya yüksekokul müdürünce,  

 

b)Yükseköğretim Kurumu’ndan bir veya iki yarı yıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca, verilir. Üniversite, fakülte, enstitü, konservatuvar ve yüksekokul yönetim kurulları aynı zamanda kendi kurumlarının disiplin kurulu görevini de yapar.

 

Disiplin Kurulunun Toplanması

Madde 22- Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

 

Kurul Çalışmalarınınr Düzenlenmesi

Madde 23- Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

 

Toplantı Nisabı

Madde 24- Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

 

Rapörtörlük

Madde 25- Kurullarda rapörtörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Rapörtör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

 

Görüşme Usulü

Madde 26- Kurulda; rapörtörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. kurul, gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

 

Oylama

Madde 27- Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

 

Karar

Madde 28- Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu; soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte muhtardır; gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehte veya aleyhte başka bir disiplin cezası da verebilir.

 

Karar Süresi

Madde 29- Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma, kınama, Yükseköğretim Kurumu’ndan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren beş gün içinde vermek zorundadırlar.

Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.

 

Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 30- a)Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları; bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve haraketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar.

            b)Başka Yükseköğretim Kurumu öğrencileri ile birlikte, kendi Yükseköğretim Kurumu’nda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası verilir.

            c)Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama ve İtiraz

 

Cezaların Bildirilmesi:

Madde 31- Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından:

 

a)Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

b)Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,

c)Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kurluş veya kişilere,

ç)Yükseköğretim Kurulu’nca,

d)Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilerine ilaveten:

(1)Bütün Yükseköğretim Kurumlarına,

(2)Emniyet makamlarına,

(3)İlgili askerlik şubelerine,

(4)Yüksek öğretim Kurulu’na (ÖSYM Başkanlığı’na)

yazılı olarak bildirilir.

Disiplin cezaları; gerekirse ilgili Yükseköğretim Kurumu’nda veya onlara bağlı kuruluşlarda, ilam yoluyla da tebliğ edilebilir.

 

Uygulama

Madde 32- (26.10.1993/21740) yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten uygulanır.

 

İtiraz ve Süresi ve İdari Yargı Yolu

Madde 33- (25.4.1993/21562) Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan bir aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki yarı yıl için Yükseköğretim Kurumu’ndan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Disiplin kurulları tarafından verilen Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma kararına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder.

Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar.

Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin alephine sonuçlanan kararlara karşı idari yargı oylu açıktır.

 

Zamanaşımı

Madde 34- Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen öğrenciler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:

a)Uyarma, kınama, Yükseköretim Kurumu’ndan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

b)Yükseköğretim Kurumu’ndan bir veya iki yarı yıl için uzaklaştırma ile Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulu, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; bu zamanaşımı süresi adli yargı hükümünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 35- a)Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, öğrencinin Yükseköğretim Kurumu’na kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebliğ varakası ile Yükseköğretim Kurumu’nda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

b)Yükseköğretim kurumu’na kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaybettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumu’nda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

 

Dosya Teslimi

Madde 36- Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, dizi pusulası ile birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

 

Yazışma Şekli

Madde 37- Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge, dosyasında saklanır.

35. maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Yasaklar

Madde 38- Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari işlemlerle birlikte, duruma göre bu yönetmeliğin veya “Yükseköğretim Kurumları yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”nin hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 39- 13 Nisan 1974 tarih ve 1457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan “Üniversite Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında, bu konuları düzenleyen ve daha önce mer’i olan ceza hükümleri uygulanır.

Bu yönetmeliğin, 34. maddesinde disiplin kovuşturmasına başlama ile ilgili zamanaşımı sürelerine ilişkin hükümler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiil ve hallere uygulanmaz. Ancak, bu yönetmeliğin yayımından önce işlenmiş fiil ve hallere ilişkin işlemler yayın tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

Madde 40- Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.”

 

Yürütme

Madde 41- Bu yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

 

(*) Bu Yönetmelik 13.1.1985 tarih ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.